انجیل به روایت لوقا

معرّفی انجیل لوقا

انجیل لوقا عیسی را به عنوان منجی و نجات‌دهندهٔ موعود بنی‌اسرائیل و نجات‌دهندهٔ تمامی مردم جهان معرّفی می‌كند. لوقا گزارش می‌دهد كه عیسی توسط روح خدا خوانده شده است تا اینكه خبرخوش را به مسكینان بشارت دهد. این انجیل همچنین توجّه خاصی نسبت به تمام مردم با هرگونه نیازمندی آنها دارد.

در این انجیل پیام ‌شادی‌آفرین در ابتدا و انتهای آن به خوبی مشاهده می‌شود. چه در موقع تولّد او و بشارتهای شاد و خوش، چه در موقع صعود او به آسمان و وعده‌های آرامش و شادی. داستان رشد و توسعهٔ مسیحیّت در كتاب دیگری از این نویسنده، به نام (كارهای رسولان) آمده است.

در قسمت دوم و ششم، مطالبی آمده است كه فقط در این انجیل مشاهده می‌كنید، مانند، سرود فرشتگان و ملاقات شبانان از عیسی هنگام تولّد، عیسی پسر خردسال در معبد بزرگ، مثل سامری نیكو و پسر گمشده.
در این انجیل اهمیّت خاصی به دعا، روح‌القدس و نقش زنها در رسالت عیسی و بخشش گناهان توسط خدا داده شده است.

 متون درج شده برگرفته از ترجمه مژده برای عصر جدید می‌باشد.