سرودهای پرستشی

سرود پرستشی روح القدوس تازه کن روحم با لمس خود