سرودهای پرستشی

سرود پرستشی چون طوفان آید و جانم ترسان شود