سرودهای پرستشی

سرود پرستشی جشن عظیمیست باید سراییم