سرودهای پرستشی

سرود پرستشی اکنون آمده ایم به حضورت عیسی