سرودهای پرستشی

سرود پرستشی با بربط و باهم گردآییم